Language Structure Problems

[tajtl̩] ?

[kejti] 2012

[ʃi sεd ʃi nu wʌt hIz prɔblεm wəz]
[hi hæd now sεnts əv hjumr̩]
[prabʌbli wεn hi wεnt tu skul]
[ænd hæd tu stʌdi lIŋgwIstIks]
[ʃi ædmItəd ðIs wəz now læfiŋ mætr̩]
[ʃi told hIm nat tu wr̩i]
[hi wʊd bi ejbl̩ tu fajnd hIz sεnts əv hjumr̩ ʌgεn]
[hi mʌst it ajs krim]
[wεnevr̩ hi θɔt ʌbawt lIŋgwIstIks]
[ænd sow hi dId]
[ænd hi læft ʌgεn]