Language Structure Problems

[tajtl̩] ?

[brajIn] 2012

[ə mæn ænd ə dʒr̩æf wɔk In tu ə bar]
[ðej hæv mεni drIŋks]
[lejtr̩ ðə mæn gεts ʌp tu liv]
[ðə bartεndr̩ jεlz tu ðə mæn hej ju kænt liv ðæt lajIn ðεr]
[ðə mæn rispandz Its nat ə lajIn Its ə dʒr̩æf]
[ðə bɔj læft ænd ðej ɔl lIvd hæpIli εvr̩ æftr̩]