Language Structure Problems

[tajtl̩] ?

[mændi] 2012

[ʃi lʊkt æt ðə bɔj frʌm hεd tu tow]
[ðə wajz owld wʊmən ritʃt fɔr hIz εlbow ænd sɔ ðæt hi dId nat hæv ə fʌni bown]
[ʃi hæd sin ðIs wʌnts bifɔr ænd nu wat tu du]
[ʃi gejv ðə bɔj ə pʌpi dɔg]
[ðə bɔj plejd ænd læft wIθ hIz nu pεt ænd wəz hæpi]